Associació Cultural LO GAIAL
Local dels caçadors, PL-1
25515 Molinos (Lleida)
logaial@logaial.cat
Tel. 669 099 851 - 679 994 551

logo antic

Rehabilitació de camins

Ordre d'encàrrec

La Presidenta del Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministeri de Medi Ambient, a proposta de la comissió mixta de gestió del Parc Nacional d'Aigües-Tortes i Estany de Sant-Maurici, i previ informe del Consell de la Red de Parques Nacionales, resolgué, amb data de 15 de novembre de 2001, conseguir un ajut a l'Associació Cultural "Lo Gaial", per al finançament del proyecte Rehabilitació i Condicionament per a ús naturalista dels camins de la Vall Fosca.


L'associació Cultural "Lo Gaial"encarregà a la empresa Nexus S.L. la redacció de l'esmentat projecte, la data de finalització del qual és l'1 d'octubre de 2003.

 

 

Antecedents

L'estiu de 1997, l'Associació Cultural "Lo Gaial" organitzà uns camps de treball amb el nom de "Fem camí per la Vall Fosca". La finalitat d'aquests camps de treball era desbrossar i senyalitzar uns quants camins de ferradura que han estat ocupats per la vegetació i totalment inhabilitats. Finalment, els camps de treball no es dugueren a terme, però s'havia planificat embrionàriament la recuperació de la xarxa de camins de la Vall.
A la tardor de 2000, es realitzà una proba pilot que consistí en netejar tres camins ( la Plana-Paüls, Paüls-Montrós i Montrós-la Torre de Capdella) a fí d'avaluar el cost econòmic i de temps que suposava l'estassada. Es tractava també d'estimar el cost del manteniment un cop vista l'evolució al llarg dels mesos dels sectors netejats.
El Consell Comarcal del Pallars Jussà edità uns fulletons de divulgació d'alguns itineraris a la Vall Fosca. Són itineraris que transcorren principalment per pistes forestals i, per tant, no solen coincidir amb els que es planifiquen en aquest projecte.

Objecte del Projecte

L'objectiu del present projecte és de planificar la rehabilitació d'alguns dels camins antics de la Vall amb la finalitat de poder estructurar diversos itineraris i circuits que enllacin alguns d'aquests camins. La finalitat de la rehabilitació és:

 • La recuperació dels camins com a elements del patrimoni històric i cultural
 • La creació d'itineraris divulgatius d'aspectes socials, culturals i naturals de la Vall
 • Millorar la infrastructura bàsica de la Vall que, malgrat que ja no s' usa per a la comunicació principal, encara té molt sentit per a usos ramaders, cinegètics i lúdics.

La planification de la rehabilitació abasta diversos aspectes:

 1. Treballs. Es descriuen en el projecte els treballs a realitzar: desbrossades, senyalització, divulgació, construcció de passarel.les i ponts, arranjaments de fonts i paradors, reconstrucció de parets...
 2. Prioritat i jerarquia entre camins. Els camins s'integren en una xarxa d'itineraris que incorpora els mateixos camins - com a fil conductor principal - però que es recolza en d'altres infraestructures com a carrers, carreteres i pistes per enllaçar els camins. En funció de la importància de cada camí dins la xarxa d'itineraris es prioritza la recuperació d'un camí vers un altre.
 3. Temporització. També es planifica l'ordre en què s'han de dur a terme les diferents fases de la construcció dels itineraris. Aquest ordre és, a grans trets, el següent:
  • desbrossada dels camins
  • senyalització bàsica per a l'orientació
  • divulgació
  • senyalització per a la divulgació d'elements d'interés natural, social o històric
  • treballs de millora: palanques, fonts, bancs, tanques de fusta, parets de pedra...
 4. Pressupost. Es detalla el cost de totes les actuacions en cada camí, de manera que es faciliti i clarifiqui al màxim la recerca de finançament.