Associació Cultural LO GAIAL
Local dels caçadors, PL-1
25515 Molinos (Lleida)
logaial@logaial.cat
Tel. 669 099 851 - 679 994 551

logo antic

Territori i Paissatge

Des de l'associació LO GAIAL s'han realitzat , promogut o iniciat diverses activitats :

  1. PROJECTE PER LA RECUPERACIÓ DELS CAMINS DE FERRADURA
  2. PROJECTE PER LA IDENTIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DE LES CABANES DE PASTOR
  3. IDENTIFICACIÓ DELS VALORS PAISATGÍSTICS DE LA ZONA DE LA SERRA DEL MONTSENY
  4. RECULL I CARTOGRAFIACIÓ DE TOPÒNIMS DEL MEDI NATURAL I RURAL DE LA VALL

Rehabilitació de camins

Ordre d'encàrrec

La Presidenta del Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministeri de Medi Ambient, a proposta de la comissió mixta de gestió del Parc Nacional d'Aigües-Tortes i Estany de Sant-Maurici, i previ informe del Consell de la Red de Parques Nacionales, resolgué, amb data de 15 de novembre de 2001, conseguir un ajut a l'Associació Cultural "Lo Gaial", per al finançament del proyecte Rehabilitació i Condicionament per a ús naturalista dels camins de la Vall Fosca.


L'associació Cultural "Lo Gaial"encarregà a la empresa Nexus S.L. la redacció de l'esmentat projecte, la data de finalització del qual és l'1 d'octubre de 2003.