Associació Cultural LO GAIAL
Local dels caçadors, PL-1
25515 Molinos (Lleida)
logaial@logaial.cat
Tel. 669 099 851 - 679 994 551

logo antic

Estatuts

Pots consultar els estatuts de l’associació i inclús descarregar-los.

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL “LO GAIAL”
CAPITOL I – DE LA DENOMINACIÓ, OBJECTE I FINALITATS DE L’ENTITAT
Article 1.- Amb el nom de Associació Cultural “Lo Gaial”, es constitueix a Aguiró (Pallars Jussà) una associació d’acord amb la llei d’Associacions, la que es regirà pels presents Estatuts.
Article 2.- Es tracta d’una entitat sense finalitat de lucre.
Article 3.- Els càrrecs seran honorífics i gratuïts.
Article 4.- El domicili social queda fixat a Senterada, C/ de l’Escola s/n. Tanmateix, l’Entitat podrà canviar el domicili quan ho cregui oportú.
Article 5.- L’àmbit territorial de l’Entitat queda definit per l’espai geogràfic delimitat per la conca dels rius Flamicell i Bòsia (Manyanet), així com les respectives àrees d’influència històrica i cultural.
Article 6.- Les finalitats del grup són: promoure, impulsar, coordinar i realitzar totes aquelles activitats culturals que tendeixen a potenciar l’enriquiment històrico-artístic i natural de la zona, tals com: a) Reconeixement i recuperació del patrimoni històric, artístic, natural, etnològic, lingüístic, literari i gastronòmic. Divulgar els estudis realitzats referents als aspectes de l’apartat anterior. Patrocinar publicacions dels treballs referents a la zona, d’àmbit històric, socio-cultural, geogràfic, geològic, biològic, folklòric, literari, lingüístic, etnològic, urbanístic, artístic, ordenació territorial, econòmic, gastronòmic, etc. Dinamitzar l’activitat cultural de la zona. Col.laborar amb entitats i institucions públiques per aportar elements de judici, per tal de conservar i millorar els recursos naturals, històrics i etnològics de l’àmbit territorial del Grup. Col.laborar amb altres entitats i institucions amb finalitats similars a la nostra.
b) c)
d) e)
f)
CAPITOL II – DELS SOCIS
Article 7.- L’Entitat és formada per socis en nombre il.limitat. Serà considerat com a soci de l’Entitat aquella persona, una vegada admesa pel Consell Directiu, que satisfaci l’import de la quota en vigor, aprovada per l’Assemblea General de Socis.
Article 8.- L’Assemblea General de Socis, a proposta del Consell Directiu, podrà nomenar Membres d’Honor aquelles persones o entitats que per llurs mèrits hagin merescut aquella distinció.
Article 9.- El soci té dret a conéixer les decisions del Consell Directiu, la situació econòmica de l’Entitat, utilitzar els Serveis que s’estableixin per aquesta, expressar les seves opinions i suggeriments sobre qüestions que afectin al Grup, i ser elector i elegible per el Consell Directiu. Tots els associats tindran el dret de veu i vot.
Article 10.- El soci té el deure de respectar aquests Estatuts, observar les disposicions del Consell Directiu i l’Assemblea General de Socis, i satisfacer la quota establerta.
Article 11.- La condició de soci es perd per: a) b) Expressa voluntat escrita. Incompliment de les disposicions de l’article 10è, mitjaçant acord pres per majoria del Consell Directiu.
CAPITOL III – DELS ORGANS DE GOVERN
III.1 ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
Article 12.- L’Assemblea General de Socis, òrgan suprem de l’Entitat, és formada per: a) b) Els socis de l’Entitat amb veu i vot. Els membres d’Honor, amb veu però sense vot.
Article 13.- L’Assemblea General de Socis podrà ser Ordinària o Extraordinària. L’Assemblea Ordinària es celebrarà un cop cada any i s’hi llegirà la memòria de Secretaria, els informes de les Sessions, s’hi examinarà l’Estat de Comptes de l’exercici anterior, s’hi aprovaran els pressupostos del vinent, s’hi presentarà la proposta d’actuació per al proper any i s’hi renovaran els càrrecs del Consell Directiu.
Article 14.- Les convocatòries extraordinàries fetes pel Consell Directiu, quan ho cregui convenient, o per petició de més d’un 20 per cent dels socis de l’Entitat existents en aquell moment.
Article 15.- Si a l’hora de la convocatòria d’una Assemblea General de Socis no hi són presents dues terceres parts dels socis, se’n farà una segona, una hora després, que comencarà sigui qui sigui el nombre de socis presents. La primera convocatòria serà feta pública, com a mínim, amb 15 dies d’anticipació enunciant l’Ordre del dia.
Article 16.- Els acords de l’Assemblea General de Socis es prendran per majoria de vots, i en cas d’empat, el President tindrà vot decisori.
III.2 CONSELL DIRECTIU Article 17.- El Consell Directiu, òrgan màxim de gestió de l’Entitat, és format pel President, VicePresident, Secretari, Tresorer, i els Vocals previstos en l’article 24 d’aquests Estatuts, elegits entre els socis.
Article 18.- Les reunions del Consell Directiu seran convocades prèviament pel President, o a petició de la majoria dels seus membres, essent-ne l’assistència obligatòria. Les decisions seran preses, així mateix, per la majoria dels assistents i, en cas d’empat, el President o qui el substitueixi, tindrà vot decisori.
Article 19.- El Consell Directiu assumirà les següents atribucions:
a) b) c) d) e) f)
Representar el Grup en tots els actes oficials. Proposar els plans de treball anuals i confeccionar el Pressupost ordinari anual. Proposar els membres d’Honor. Resoldre sobre l’admissió o explusió de socis. Executar els acords de l’Assemblea General. Prendre les resolucions que cregui convenients per a la bona marxa de l’Entitat i l’acompliment de les seves finalitats. Complir i fer complir els Estatuts Dirigir els serveis de l’Entitat.
g) h)
Article 20.- DEL PRESIDENT
a) b)
El President té la representació legal màxima del Grup. Presidirà les reunions del Consell Directiu i vigilarà pel compliment fidel del que disposin els Estatuts, així com també dels acords de l’Assemblea General de Socis. Autoritzarà, amb vist-i-plau, els lluiraments i les factures que li presentin, signades pel Tresorer, els quals no tindràn valor sense aquest requisit. Signarà les convocàtories de l’Assemblea General, un cop redactat l’ordre del
c)
d)
dia d’acord amb el Consell Directiu. e) Dirimirà les votacions dels òrgans de govern en cas d’empat en les respectives votacions.
Article 21.- DEL VICE-PRESIDENT
El Vice-president assumirà les funcions del President, amb les mateixes atribucions, en cas d’absència, delegació, dimissió o defunció d’aquest.
Article 22.- DEL SECRETARI
a) b)
Redactarà i signarà els documents que emanin del Consell Directiu. Portarà un llibre-registre dels socis en el qual constarà el num. d’ordre, data d’ingrès, nom i cognoms, edat i domicili. Redactarà les actes de les reunions de l’Assemblea General i Consell Directiu, que passaran, un cop aprovades, als llibres corresponents. Portarà la correspondència interior i exterior del Grup, signarà amb el President les convocatòries de l’Assemblea General i del Consell Directiu. Presentarà a l’Assemblea una memòria del treball realitzat pel Grup durant l’any.
c)
d)
e)
Article 23.- DEL TRESORER
a) b)
Custodiarà els fons de l’Associació. Efectuarà cobraments i pagaments autoritzats reglamentàriament i els anotarà al llibre de comptes. Presentarà l’Estat de Comptes, trimestrialment al Consell Directiu, i anualment a l’Assemblea General Ordinària. Redactarà i proposarà, prèviament al Consell Directiu, el pressupost ordinari de cada exercici, el qual serà presentat per la seva aprovació a l’Assemblea General Ordinària. Portarà, degudament anotats en un llibre inventari, tots els béns mobles i
c)
d)
e)
immobles que posseeixi el Grup.
Article 24.- DELS VOCALS
Els vocals tenen l’obligació d’ajudar en les tasques del Consell Directiu i assumir la responsabilitat d’aquells membres amb càrrec que es trobin absents per qualsevol motiu. Cada vocal representarà, així mateix, en el Consell Directiu, una secció del Grup, de les que s’estableixin per portar a terme els objectius i finalitats fixats en el art. 6è d’aquests Estatuts.
Article 25.- DEL CANVI DE CÀRRECS
La durada del mandat del Consell Directiu inicial serà, per un primer període, de dos anys, després es renovarà la meitat cada any, de la següent manera: en els anys impars el President, el Tesorer i els Vocals numerats de manera impar; en els anys parells, el VicePresident, el Secretari i els Vocals pars. En la renovació, les persones que ocupen els càrrecs podran ser reelegides.
Article 26.- Aquestes renovacions es faran en l’Assemblea Ordinària. Les vacants que es produeixin entremig les cobrirà, amb caràcter provisional, el Consell Directiu, fins a la primera Assemblea que es celebri.
CAPITOL IV – DE LES SECCIONS
Article 27.- Les Seccions són els equips de treball del Grup i seran integrades per tots aquells socis que vulguin participar-hi, tenint un caire obert per a tots els socis de l’Entitat.
Article 28.- Cada una de les Seccions tindrà un responsable amb funcions de President de la Secció, que serà Vocal del Consell Directiu.
Article 29.- Aquests representants-vocals seran encarregats de coordinar el treball de les respectives Seccions, i d’informar de llurs activitats davant el Consell Directiu i l’Assemblea General. Els Vocals podran ser proposats per cada Secció al Consell Directiu.
CAPITOL V – DEL PATRIMONI SOCIAL I RECURSOS ECONÒMIC Article 30.a) b) c) El Grup està mancat de patrimoni social fundacional. El pressupost ordinari segons les necessitats de l’any. La totalitat dels beneficis que obtingui l’associació a través de les seves activitats es destinarà integrament als fins socials contemplats en l’article sisè dels Estatuts. L’associació efectuarà preceptivament i en l’exercici anual, la corresponent declaració comptable i els pressupostos pel següent exercici econòmic, en aquest cas, l’òrgan administratiu competent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
d)
Article 31.- El Grup té personalitat jurídica per adquirir béns. Els béns de l’Entitat es constituiran així: a) b) c) Amb les quotes dels socis. Amb els béns mobles i immobles adquirits pel Grup. Amb els donatius, fundacions, subvencions, etc., que facin els socis o qualsevol persona natural o jurídica que vulgui col.laborar amb els objectius del Grup. Per qualsevol altre motiu que l’Assemblea General consideri oportú i sigui reconegut per dret.
d)
Article 32.- Les existències en efectiu o valor que sobrepassin el límit que el Tresorer pugui retenir en poder seu, seran dipositades en un establiment de Crèdit a nom del Grup. Per retirar-ne cap quantitat, caldrà la signatura conjunta del Tresorer i del President.
CAPITOL VI – DE LA RESPONSABILITAT ECONÒMICA DELS SOCIS
Article 33.- La responsabilitat econòmica dels socis queda limitada al patrimoni de l’agrupació.
CAPITOL VII – DE LA REFORMA DELS ESTATUTS
Article 34.- Per a la modificació dels Estatuts, serà necessària la convocatòria dels socis reunits en Assemblea General Extraordinària, i serà necessari el vot favorable de les 2/3 parts de l’esmentada Assemblea.
Article 35.- Totes aquelles qüestions que no siguin previstes pels Estatuts, però que tampoc els transgredeixin, seran decidides, abans de llur inclusió, si convé, en una reforma pel Consell Directiu.
CAPITOL VIII – DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ENTITAT
Article 36.- La dissolució del Grup no es podrà dur a terme mentre no s’hagi declarat acabada una obra en curs d’execució o per la qual s’hagi rebut una subvenció.
Article 37.- Si la vida del Grup tingués dificultats que n’impossibilitessin el normal funcionament, el Consell Directiu, tenint en compte els requisits establerts en l’article anterior, podrà acordar la dissolució del Grup, elevant la proposta corresponent a l’aprovació de l’Assemblea General Extraordinària, i aquesta prendrà la decisió que correspongui. L’acord de dissolució de l’Assemblea haurà de ser ratificat per les 2/3 parts dels socis presents en l’Assemblea General Extraordinària convocada per tractar aquest punt. Si es donés aquest cas, els socis amb voluntat continuadora, caldria que nomenessin, d’entre ells, un nou Consell Directiu i que prenguessin totes aquelles mesures que es cregessin convenients per a la continuitat del Grup.
Article 38.- Acordada la dissolució del “Grup Cultural”, el Consell Directiu quedarà constituit en Comissió Liquidadora, la qual formalitzarà un balanç general i acordarà el pagament de deutes i els cobraments pendents. Els possibles béns del Centre, així com els seus arxius i documentació, seran cedits en proprietat a una o més Entitats o Institucions existents en aquell moment a l’àmbit territorial del Grup i que tingui finalitats afins a les d’aquest Grup.
This document is © 2010 by admin - all rights reserved.
AdjuntMida
estatutsdelassociacioculturallogaial.pdf106.39 KB